กงเกวียนกำเกวียน

กงเกวียนกำเกวียน หมายถึง เวรสนองเวร กรรมสนองกรรม ทำอย่างไรย่อมได้อย่างนั้น

ขยายความ : สุภาษิต “กงเกวียนกำเกวียน” บางคนเรียกว่า กงกรรมกงเกวียน นิยมใช้อธิบายคนที่ได้รับจากการกระทำของตน ซึ่งเป็นไปตามหลักของกฏแห่งกรรม เช่น นาย ก. มีนิสัยดุร้าย ชอบปล้นฆ่าผู้อื่น สุดท้ายก็โดนญาติมิตรของผู้เสียหายตามฆ่าเอาบ้าง เป็นต้น

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน