กบเกิดใต้บัวบาน

กบเกิดใต้บัวบาน หมายถึง อยู่ใกล้สิ่งที่ดีงาม แต่ไม่รู้จักคุณค่า

ขยายความ : สำนวน “กบเกิดใต้บัวบาน” นิยมใช้กับคนที่ไม่รู้ไม่เห็นสิ่งดีงามใกล้ตัว เช่น อยู่ใกล้วัดได้รู้ได้เห็นวิธีปฏิบัติตนที่ดีงามของพระและคนที่มาทำบุญ แต่กลับไม่เอาเป็นแบบอย่าง กลับทำตัวเกกมะเหรกเกเรไปทั่ว

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน