กระจอกงอกง่อย

กระจอกงอกง่อย หมายถึง ยากจนเข็ญใจ ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรี

ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า กระจอกงอกง่อย นั้นนิยมใช้เมื่อจะกล่าวถึงบุคคลหนึ่งซึ่งมีฐานะทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเพียงพอที่จะมาคบค้าสมาคมกับกลุ่มของตน เช่น นี่เธอยายมะยมศรีนี่กระจอกงอกง่อยจริง ฉันไม่อยากคุยด้วยหรอก เสียปาก หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง นายนพดลต้องการคบหาดูใจกับนางสาวพรพิมล แต่ก็ต้องตัดใจเมื่อมองเห็นว่าฐานะของตนกระจอกงอกง่อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับหญิงสาว

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน