กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้

สำนวนสุภาษิต “กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้” หมายถึง ลักษณะของการทำงานที่มีความลังเลใจ ทำให้แก้ไขปัญหาได้ไม่ทันท่วงทีเมื่อได้อย่างหนึ่ง แต่ต้องเสียอีกอย่างหนึ่งไป ดุจเอาถั่วกับงามาคั่วพร้อมกัน กว่าจะคั่วจนถั่วสุก งาก็จะไหม้หมดไปก่อน

สุภาษิตสำนวนไทยคำว่า กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ นิยมใช้กับคนที่ทำอะไร ตัดสินใจอะไรช้า ไม่ทันการ

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน