กิ่งทองใบหยก

กิ่งทองใบหยก หมายถึง เหมาะสมกัน (ใช้แก่หญิงกับชายที่จะแต่งงานกัน)

ขยายความ – สุภาษิตไทย “กิ่งทองใบหยก” นิยมใช้อธิบายความเหมาะสมกันของชายหญิงที่กำลังจะแต่งงานกัน ซึ่งเหมาะสมกันทั้งหน้าตาทางสังคม ชาติตะกูล ฐานะทางเศรษฐกิจ หน้าที่การงาน เป็นต้น

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน