ขายผ้าเอาหน้ารอด

ขายผ้าเอาหน้ารอด หมายถึง ทำให้สำเร็จลุล่วงไป เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว้

ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า ขายผ้าเอาหน้ารอด นิยมใช้กับคนที่เจอเหตุการณ์คับขันเฉพาะหน้า จะด้วยความไม่ตั้งใจหรือความเกียจคร้านของตนก็แล้วแต่ แต่ต้องหาวิธีแก้ไขโดยด่วนที่สุดเพื่อให้เหตุการณ์นั้นผ่านไปด้วยดี ตัวอย่างเช่น นายนิพนธ์ต้องนำเสนองานต่อลูกค้าใรวันพรุ่งนี้ แต่ปรากฏว่าเขาลืมงานนั้นไว้ที่บางแสนซึ่งเขาเพิ่งไปเที่ยวมา ไม่สามารถกลับไปเอามาได้ทัน จึงยืมงานของเพื่อนอีกคนไปนำเสนอต่อลูกค้าแทนไปก่อน เป็นต้น

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน