ข้าวยากหมากแพง

ข้าวยากหมากแพง หมายถึง ภาวะขาดแคลนอาหาร, ทุพภิกขภัย

ขยายความ – สำนวนสุภาษิตไทยคำว่า ข้าวยากหมากแพง นิยมใช้อธิบายภาวะการณ์ที่ยากลำบาก ขาดแคลนไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น ในช่วงสงคราม เกิดภัยธรรมชาติร้ายแรงในวงกว้าง หรือเกิดโรคระบาดร้ายแรง จนสิ่งของเครื่องใช้ขาดแคลน หาซื้อยาก หรือหาซื้อได้ก็มีราคาแพงมาก เป็นต้น

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน