คมในฝัก

สำนวนสุภาษิต “คมในฝัก” หมายถึง มีความรู้ความสามารถแต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาก็ไม่แสดงออกมาให้ปรากฏ

ขยายความ : สำนวนไทย คมในฝัก นิยมใช้กับคนที่เงียบๆ ไม่ค่อยแสดงออกว่าเก่ง แต่ในความเห็นจริงเป็นคนเก่งและมีความสามารถมาก

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน