คว้าน้ำเหลว

คว้าน้ำเหลว หมายถึง ไม่ได้ผลตามต้องการ

ขยายความ – สำนวนไทนคำว่า คว้าน้ำเหลว นิยมใช้อธิบายว่าทำภารกิจที่ตั้งใจล้มเหลว ไม่สำเร็จตามที่คาดไว้ เปรียบได้ดั่งการใช้มือคว้าหรือหยิบน้ำ ซึ่งจะไม่สามารถหยิบน้ำซึ่งเป็นของเหลวติดมือมาได้

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน