วัดรอยเท้า

วัดรอยเท้า หมายถึง แข่งดีกับผู้มีอำนาจหรือลบหลู่บุญคุณของผู้มีพระคุณ

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน