เก็บหอมรอมริบ

เก็บหอมรอมริบ หมายถึง เก็บรวบรวมไว้ทีละเล็กทีละน้อย

ขยายความ – สำนวน “เก็บหอมรอมริบ” ใช้อธิบายลักษณะของความประหยัด ความพยายามในการเก็บหรือออมสิ่งของเงินทองทีละเล็กทีละน้อย ค่อยๆเก็บสะสมจนพอกพูนมากขึ้นในที่สุด

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน