เห็นขี้ดีกว่าไส้

เห็นขี้ดีกว่าไส้

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงเห็นบุคคลนอก ดีกว่าคนในครอบครัวของตนเอง

ที่มาของสํานวน คำว่า “ไส้” ในที่นี้มีความหมายว่า คนในครอบครัว,คนภายใน เหมือนกับสำนวนที่ว่า “หนอนบ่อนไส้” ไม่ได้หมายถึงลำไส้ในร่างกายของคน