ใกล้เกลือกินด่าง

ใกล้เกลือกินด่าง หมายถึง มองข้ามหรือไม่รู้ค่าของดีที่อยู่ใกล้ตัวซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตน กลับไปแสวงหาสิ่งอื่นที่ด้อยกว่า

ขยายความ – คำพังเพย “ใกล้เกลือกินด่าง” นิยมใช้เมื่อคนๆหนึ่งมองข้ามหรือไม่ใส่ใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่ในครอบครอง ซึ่งเป็นของดี ของที่มีคุณค่า แต่กลับขวนขวายไปคว้าสิ่งอื่นที่ด้อยกว่า แย่กว่ามาไว้ในครอบครองแทน

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน