ใครมือยาวสาวได้สาวเอา

ใครมือยาวสาวได้สาวเอา หมายถึง ต่างคนต่างฉวยโอกาส แสวงหาประโยชน์ใส่ตัวโดยไม่คิดถึงคนอื่น

ขยายความ – สำนวนสุภาษิต ใครมือยาวสาวได้สาวเอา โบราณท่านใช้อธิบายภาวะที่เกิดความแก่งแย่ง เห็นแก่ตัว ทุกคนต่างตักตวงผลประโยชน์ใส่ตัว ถ้าเป็นวงการธุรกิจเอกชนก็เรียกได้ว่าเกิดการโกงการอย่างมโหฬาร หรือ ถ้าเป็นวงการราชการก็เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวงกันขนานใหญ่ เป็นต้น

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน