ไก่ได้พลอย

ไก่ได้พลอย หมายถึง ได้สิ่งที่มีค่าแต่ไม่รู้คุณค่า จึงไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด

ขยายความ : สำนวน “ไก่ได้พลอย” มีความหมายเหมือนกับคำว่า ลิงได้แก้ (วนนรได้แก้ว) กิ้งก่าได้ทอง และหัวล้านได้หวี ซึ่งนิยมใช้เปรียบเทียบกับคนที่ได้สิ่งที่มีค่าก็จริง แต่ไม่ได้มีประโยชน์กับตนเองเลย หรือ ตนเองไม่ได้รู้จักคุณค่าของสิ่งๆนั้นแม้แต่นิดเดียว

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน